ชื่อหนังสือ  
Christmas joys to craft 2 stitch แสดง 
การเขียนภาพประกอบ แสดง 
ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย แสดง 
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ แสดง 
ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลตรุษ-สารท แสดง 
ผักใบ Green Vegetables แสดง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แสดง 
คู่มือวาดภาพเหมือนด้วยสีน้ำมัน แสดง 
เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม แสดง 
เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ แสดง 
"5ส"เพื่อความปลอดภัย แสดง 
"ถ้วนหน้า" หรือ "ช่วยคนจน" เส้นทางสู่อนาคตของโครงการ 30 บาท แสดง 
"ทวารวดี" : ต้นประวัติศาสตร์ไทย แสดง 
โลกวัฒนธรรมของอาหาร แสดง 
"อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" แสดง