ชื่อหนังสือ  
ปั่นเพื่ิอพ่อ BIKE FOR DAD แสดง 
สมเด็จพระบรมราชินี"ครู"ศรีแผ่นดิน แสดง 
สมุดภาพรัชกาลที่๙กับชาวสงขลา แสดง 
ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แสดง 
พิพิธภัณฑ์ระโนด แสดง 
จดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แสดง 
พรรณไม้ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน แสดง 
พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ แสดง 
พรรณไม้ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แสดง 
ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ แสดง 
ชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สมัยรัตนโกสินทร์ แสดง 
การป้องกันและแทรกแซงเส้นทางเข้าสู่พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนไทย.-- แสดง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับการเผยแพร่วัฒนธรรมในต่างประเทศ แสดง 
อาหารนานาชาติ แสดง 
บันทึกปลัดกระทรวงฯ แสดง