ชื่อหนังสือ  
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี สหกรณ์ไทยเทิดไว้เหนือเกล้า แสดง 
พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๓๗-กันยายน ๒๕๓๘ แสดง 
พระราชดำรัส... แสดง 
พระมหากษัตริย์ในพระบรทราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ ๕ แสดง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเศรษฐกิจพอเพียง แสดง 
ทรงสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ ตลอด ๖๐ ปี แห่งการครองราชย์ ทุกก้าวย่างพระบาท เพื่อสุขประชาราษฎ์ไทย แสดง 
พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ ๖ แสดง 
พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ ๔ แสดง 
พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ ๒ แสดง 
พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ ๑ แสดง 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ แสดง 
รัชกาลที่ ๙ กับชาวสงขลา แสดง 
เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน แสดง 
การศึกษาผลิบานใต้ร่มพระบารมี แสดง 
จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562ฉบับสื่อมวลชน.-- แสดง