ชื่อหนังสือ  
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 22 ความเข้าใจเรื่องจิต แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 21 ความเข้าใจเรื่องชีวิต แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 20 ความเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนา แสดง 
ชาดกและพุทธประวัติจากตู้ลายรดน้ำ แสดง 
จดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก แสดง 
ไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ ๙ แสดง 
สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย แสดง 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ แสดง 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม แสดง 
พระบรมสารีริกธาตุ แสดง 
พระอรหันตธาตุ แสดง 
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม แสดง 
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ แสดง 
ของเพื่อนให้ แสดง 
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กับจริยธรรมความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคม แสดง