ชื่อหนังสือ  
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 15 ทศบารมี ทศพิธราชธรรม พระพุทธคุณ แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 14 ธรรมบรรยายเรื่องสวดมนต์ แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 13 ธรรมนิยาย แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 12 การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 11 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 10 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 9 โสฬสปัญหา แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 8 สัมมาทิฏฐิ แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 29 พุทธศาสนากับสังคมไทย แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 28 ธรรมคดี - ศาสนคดี แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 27 พระโอวาทและรายงานในการเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคพายัพ แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 26 ปกิณกเทศนา แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 25 เทศนาพิเศษ แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 24 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์ แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 23 ธรรมกถาในการอบรมพระใหม่ แสดง