ชื่อหนังสือ  
108 ซองคำตอบและพจนานุกรมฉบับตัวผม แสดง 
108 ซองคำถาม เล่ม 1 แสดง 
108 ซองคำถาม เล่ม 2 แสดง 
108 ซองคำถาม เล่ม 3 แสดง 
108 ซองคำถาม เล่ม 5 แสดง 
108 ซองคำถาม เล่ม 9 แสดง 
108 พันเก้า ยอดยาแผนโบราณไทย แสดง 
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) แสดง 
108 วิธีวัดและประเมินพหุปัญญา แสดง 
108 สุดยอดเทคนิคการห่อของขวัญแบบญี่ปุ่น แสดง 
108 ไอเดีย CAMPING แสดง 
108 บทเรียน การบริหาร-การตลาด แสดง 
11 กฎเหล็กการสร้างแบรนด์บนอินเทอร์เน็ต แสดง 
เกาตลาด แสดง 
11 นายกรัฐมนตรี แสดง