ชื่อเรื่อง  
Advanced Dreamweaver สำหรับนักออกแบบเว็บมืออาชีพ แสดง 
Christmas joys to craft 2 stitch แสดง 
การเขียนภาพประกอบ แสดง 
ขอดาว แสดง 
ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย แสดง 
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ แสดง 
ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลตรุษ-สารท แสดง 
ผักใบ Green Vegetables แสดง 
รวมเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม แสดง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แสดง 
สอนเขียนภาพเหมือนและการ์ตูนล้อราคา แสดง 
คู่มือวาดภาพเหมือนด้วยสีน้ำมัน แสดง 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15 แสดง 
เอกสารการสอนชุดวิชา มนุษย์กับสังคม = Man and Society หน่วยที่ 8 - 15 แสดง 
เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม แสดง