ข่าวประชาสัมพันธ์
รู้ทันโลกด้วยหนังสือ
วันที่ 07 มิถุนายน 2553

                  

ปลุกคนไทยทันโลกด้วยหนังสือ

               นายอภิชาติ  จีรวุฒิ  เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวว่า  รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการอ่านโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  ดังนั้นทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องตระหนักถึงความสำคัญ  และเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  เพราะการอ่านนับเป็นวิธีการพื้นฐานที่ดีในการแสวงหาความรู้  แต่การอ่านของคนไทยเป็นปัญหา  ทั้งอ่านน้อย  และอ่านในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์รวมถึงสภาวะลืมหนังสือที่ยังน่าเป็นห่วง  ซึ่ง กศน.  ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  จัดทำโครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน  และเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกว่า  3,000 คน  ทั่วประเทศ

           " ผมอยากให้อาสาสมัคร ฯ   ช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์แก่ประชาชนที่ชมรายการเล่าข่าว  เพราะส่วนใหญ่ผู้ดำเนินรายการจะเติมข้อคิดเห็นส่วนตัวไปด้วย  ซึ่งบางคนก็เป็นกลาง  แต่บางคนอาจแสดงความเห็นเชิงชี้นำ  จึงอยากให้มีการนำไปเปรียบเทียบข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงเพื่อฝึกให้คนไทยได้มีทักษะการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลก่อนที่จะปักใจเชื่อในเรื่องใด ๆ"

นายอภิชาติ  จีรวูฒิ  กล่าว.