รายละเอียดโสตวัสดุ
Lonely planet
สำนักพิมพ์
บ.ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
7210 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
7301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี