รายละเอียดโสตวัสดุ
NATIONAL GEOGRAPHIC
สำนักพิมพ์
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
19510 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
19611 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
19712 มกราคม 31031ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
19801 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
19902 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
20003 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
20104 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
20205 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
20306 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
20407 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
20508 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
20609 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
20710 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
20811 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
20901 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21001 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21102 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21203 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21304 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21405 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21506 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21607 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21708 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21809 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21910 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22011 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22112 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22201 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22403 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22504 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22605 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22706 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22807 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22908 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23009 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23110 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23211 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23312 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23401 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23502 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23603 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23704 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23805 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23906 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
24007 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
24108 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
25106 มกราคม 31081ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
25207 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
25308 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
25409 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
25510 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
25611 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
25712 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
25801 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
25902 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
26205 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
26306 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
26407 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
26508 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
26609 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี