รายละเอียดโสตวัสดุ
กุลสตรี(รายเดือน)
สำนักพิมพ์
บ.บวรสารการพิมพ์ จำกัด
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
46110012 มกราคม 31021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46110101 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46110303 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46110404 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46110505 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47110606 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47110707 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47110808 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46110202 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47110909 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47111010 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47111111 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47111212 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี