รายละเอียดโสตวัสดุ
Voyage โวยาจ
สำนักพิมพ์
โรงพิมพ์ อักษรสัมพันธ์
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
1011609 มกราคม 31021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1011710 มกราคม 31021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี