รายละเอียดโสตวัสดุ
ขวัญเรือน
สำนักพิมพ์
ศรีสยามการพิมพ์
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
48108201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48108112 มกราคม 26021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48108001 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48107911 มกราคม 26021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48107710 มกราคม 26021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48107601 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48107509 มกราคม 26021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48107401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48107308 มกราคม 2602ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48107201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48107107 มกราคม 26021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48107001 มกราคม 2513ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48106906 มกราคม 26021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48106801 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48106401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48106303 มกราคม 26021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48106201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48106102 มกราคม 26021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48106001 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48105901 มกราคม 26021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49108301 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49108401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49108502 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49108601 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49109201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49109401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49109507 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49109601 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49109708 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49109801 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49109909 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49110010 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49110111 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49110212 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี