รายละเอียดโสตวัสดุ
กุลสตรี
สำนักพิมพ์
บ.บวรสารการพิมพ์ จำกัด
กำหนดออก
รายปักษ์

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
46109901 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45108201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45108301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45108401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45108901 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46109001 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46109101 มกราคม 25131ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
46109207 มกราคม 31021ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
46109301 มกราคม 25131ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
46109408 มกราคม 31021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46109501 มกราคม 25131ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46109609 มกราคม 31021ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
45108001 มกราคม 31021ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
45108805 มกราคม 31021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45108501 มกราคม 25131ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
45108101 มกราคม 25131ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
46109801 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
01 มกราคม 3103ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44105701 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44105802 มกราคม 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44106003 มกราคม 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44106101 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44106405 มกราคม 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44106501 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45106606 มกราคม 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45106701 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45106901 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45107008 มกราคม 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45107101 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45107301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45107501 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45107701 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45107812 มกราคม 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45107901 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44105601 มกราคม 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี