รายละเอียดหนังสือ
การวิจัยเบื้องต้น
ผู้แต่ง : บุญชม ศรีสะอาด
สำนักพิมพ์ : สุวีริยสาส์น
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 001.43
เลขเรียกหนังสือ : 001.43 บ43ก
เลขผู้แต่ง: บ43ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 168
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 180
เลข ISBN: 974-8085-74-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1021124ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1วิจัย