รายละเอียดหนังสือ
ช่างสิบหมู่
ผู้แต่ง : บุหลง ศรีกนก
สำนักพิมพ์ : อมรินทรืพริ้นติ้ง แอนด์ พับลิเคชั่น
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 709.593
เลขเรียกหนังสือ : 709.593 บ436
เลขผู้แต่ง: บ436
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงุเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2549
จำนวนหน้า: 184
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 974-417-822-1
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 มีนาคม 2550
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1024848ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ศิลปกรรม
2ช่างสิบหมู่