รายละเอียดหนังสือ
สมุดภาพ ศิลปกรรมรามเกียรติ์
ผู้แต่ง : คณอนุะกรรมการจัดทำสมุดภาพศิลปกรรมรามเกียรติ์ ฉบับเยาวชน
สำนักพิมพ์ : สำนักพระราชวัง
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ :
เลขเรียกหนังสือ :
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงุเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 200
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-974-9958-54-4
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 สิงหาคม 2556
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1039200ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ศิลปกรรมไทย
2รามเกียรติ์--ภาพ