ชื่อหนังสือ  
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 25 เทศนาพิเศษ แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 24 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์ แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 23 ธรรมกถาในการอบรมพระใหม่ แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 22 ความเข้าใจเรื่องจิต แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 21 ความเข้าใจเรื่องชีวิต แสดง 
ญาณสังวรธรรม์ เล่ม 20 ความเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนา แสดง 
ชาดกและพุทธประวัติจากตู้ลายรดน้ำ แสดง 
จดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก แสดง 
ไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ ๙ แสดง 
สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย แสดง 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ แสดง 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม แสดง 
พระบรมสารีริกธาตุ แสดง 
พระอรหันตธาตุ แสดง 
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม แสดง